Popis podmienok získavania a spracúvania osobných údajov

1.

Dokument je vypracovaný podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákona č. 18/2018 Z. z.“)


2.

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania a sprístupňovania osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú klienti obchodnej spoločnosti Army Sekáč s.r.o..


Prevádzkovateľ


1.

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Army Sekáč s.r.o., so sídlom Nezvalova 51, 821 06 Bratislava, IČO: 48 071 587, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 103042/B (ďalej „firma“).Účel spracúvania osobných údajov


1.

Účel spracúvania osobných údajov vo vzťahu ku Klientovi je:

predzmluvné a zmluvné vzťahy – záujem Klienta o služby firmy vo forme napr. žiadosti o cenovú ponuku, poradenstva, objednávky služieb alebo priameho plnenia zo zmluvného vzťahu;


                2.

Ďalšie účely spracúvania osobných údajov súvisiace s vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách o obchodoch uzavretých medzi klientom a firmou, prípadne v aktuálnych obchodných podmienkach firmy.Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov


1.

Firma získava a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v dokumentoch o obchodoch, ktoré bude Klient uzatvárať s formou a v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté firme na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi firmou a Klientom.

Zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva aj z prílohy č. 1 tohto dokumentu.Právny základ spracúvania osobných údajov


1.

Osobné údaje firma získava a spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., najmä na základe súhlasu dotknutej osoby podľa  § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.
Sprístupnenie a poskytovanie osobných údajov


1.

Firma neposkytuje a ani nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám s výnimkou tých tretích osôb, ktorým na to vyplýva právny nárok z príslušných právnych predpisov alebo je ich poskytnutie alebo sprístupnenie medzi Klientom a firmou zmluvne dohodnuté.
Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb


1.

Osobné údaje budú spracúvané s použitím čiastočných ako úplne automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, zabezpečeným a chráneným spôsobom v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi, zákonom č. 18/2018 Z. z. a súvisiacimi predpismi o ochrane osobných údajov.


2.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z. z. na základe písomnej žiadosti adresovanej firme nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom
  • Právo na opravu osobných údajov
  • Právo na výmaz osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov


3.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene firmy vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) alebo zo zmluvy uzavretej medzi sprostredkovateľom a firmou. Dotknutá osoba môže žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene firmy preukázaním preukazu zamestnanca firmy, prípadne iným dokladom vydaným firmou.


4.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese detektivne.sluzby.as@gmail.com.COOKIES


Táto webová stránka používa na poskytovanie služieb personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webovej stránky s tým súhlasíte.

Súborom cookie sa v HTTP protokole označuje malé množstvo dát, ktoré server pošle prehliadaču a ten ich uloží na počítači používateľa.

Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto údaje posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov.

Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server.

Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné).

Cookies nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.

Ako Google využíva súbory cookie zistíte na nasledujúcej stránke:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk


Bratislava, dňa 06.02.2019Príloha č.1

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)

IS - Faktúry


vedenie účtovnej agendy prevádzkovateľa súvisiacej s vyúčtovaním poskytnutých alebo prijatých služieb


- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


zmluvní partneri prevádzkovateľa

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

- trvalé pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, miesto podnikania

- telefonický kontakt, e-mail, bankové spojenie, číslo účtu, podpis


10 rokov

daňový úrad, orgány štátnej a verejnej správy, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive), iný oprávnený subjekt

bezpečnostný projekt

IS – Agenda zmluvných partnerov


vedenie spisovej agendy zmluvných partnerov v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia zmluvných povinností a výkonu práv


-  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

zmluvní partneri prevádzkovateľa

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul

- rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

- podpis,

- rodinný stav,

- štátna príslušnosť

- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

- telefonický kontakt, e-mail

- bankové spojenie, číslo účtu


10 rokov

daňový úrad, orgány štátnej a verejnej správy, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive) a online webových nástrojov ( Optimizely, Google Adwords, Google Analytics, Google Webmaster Tools, GTM, Majestic, Activecampaing), iný oprávnený subjekt

bezpečnostný projekt

IS – Personalistika a mzdy

plnenie povinností prevádzkovateľa v postavení zamestnávateľa, ktoré  súvisia s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, výkone funkcie konateľa), vrátane predzmluvných vzťahov, ako aj plnenie povinností prevádzkovateľa ako obchodnej spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov


- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení


zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci, konatelia a spoločníci

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

- rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

- podpis,

- rodinný stav,

- štátna príslušnosť, štátne občianstvo,

- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

- pohlavie,

- údaje o vzdelaní,

- spôsobilosť na právne úkony,

- poberanie prídavkov na deti,

- mzda, odmena a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon práce alebo funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,

- údaje o odpracovanom čase,

- údaje o bankovom účte fyzickej osoby,

- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

- údaje o pracovnej neschopnosti,

- údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,

- údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,

- údaje o zamestnávateľoch,

- pracovné zaradenie a deň začiatku pracovného pomeru alebo pracovnej činnosti,

- údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,

- údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa

- údaje z potvrdenia o zamestnaní,

- údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,

- údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,

- údaje z dokladu o bezúhonnosti,

- údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,

- údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,

- údaje uvedené v životopise


10 rokov

sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne,

daňový úrad,

doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti,

orgány štátnej správy a verejnej moci na

výkon kontroly a dozoru (napr. Inšpektorát

práce), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

súdy, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy,

iný oprávnený subjekt


poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive) a portály v správe prevádzkovateľa

bezpečnostný projekt

IS – Zmluvy


vedenie agendy uzavretých zmlúv (napr. darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičkách, zmluvy o spolupráci a iné)


- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení predpisov

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov


fyzické osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom

- titul, meno a priezvisko

- dátum narodenia

- trvalý pobyt resp. prechodný pobyt

- bankové spojenie a číslo bankového účtu


10 rokov

orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive), iný oprávnený subjekt

bezpečnostný projekt

IS – Webináre a Podujatia


prihlasovanie sa na platené ako aj neplatené webináre a/alebo podujatia organizované prevádzkovateľom realizované prevádzkovateľom alebo treťou stranou;

navrhovanie tém na webináre a/alebo podujatia;

informovanie o termíne nového webinára a/alebo podujatia


- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (súhlas dotknutej osoby; prezmluvné a zmluvné vzťahy)

fyzické osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (záujemcovia o webinár a/alebo podujatie)

riezvisko

-priezvisko

- e-mailová adresa

- trvalý pobyt resp. prechodný pobyt


10 rokov

orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive), iný oprávnený subjekt

bezpečnostný projekt